Gweithdai a Hyfforddiant
Cynigir sawl gweithgaredd a chyfle cyfranogol gan Arad Goch er mwyn cyfoethogi profiad plant, pobl ifanc ac oedolion o’r celfyddydau. Trwy weithdy, clwb neu gwrs caiff yr unigolyn gyfle i ddysgu a datblygu sgiliau newydd o dan hyfforddiant medrus staff y cwmni.

Mae modd teilwra gweithdy, perfformiad neu gwrs yn arbennig ar gyfer eich ysgol, mudiad neu ddigwyddiad. Dyma ichi enghreifftiau o’r hyn a wnaethpwyd yn flaenorol –

hyfforddiant sgiliau syrcas i ddisgyblion Ysgol Gyfun Bryntawe

    gweithdy drama ‘Sŵn, Siâp a Stori’ ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol

    gweithdai celf yn ysgolion cynradd cylch Aberystwyth

    perfformiadau byr yng Ngŵyl Fwyd y Frenni


Mae posibiliadau di-ri i’r hyn fedrwn ddarparu ac rydym yn fwy na pharod i lunio sesiynau i gyd-fynd â dibenion y cleient.

CLYBIAU
Yn Y Ganolfan yn Aberystwyth mae clybiau drama cynradd ac uwchradd yn cwrdd yn wythnosol. Dyma gyfle gwych i blant a phobl ifanc fagu hyder, profiad a chael hwyl. blAGur yw’r clwb drama ar gyfer blynyddoedd ysgol 2 i 6, mae'r clwb yn cael ei gynnal bob bore Sadwrn yma yn Y Ganolfan.

AGwedd yw'r grwp drama hŷn ar gyfer blynyddoedd uwchradd 7 - 9, a chynnhelir y clwb bob Nos Fercher yma yn Y Ganolfan. Mae wastad croeso i aelodau newydd.

CYRSIAU
Cynhelir cyrsiau amrywiol yn ystod gwyliau’r ysgol sy’n galluogi i blant a phobl ifanc i gydweithio a hyfforddi gydag artistiaid proffesiynol. Bu Lynne Hughes, coreograffydd dawnus yn hyfforddi dawnsio stryd ac Iwan Griffiths (Newyddion BBC Cymru ar S4C) yn arwain Camau Cyntaf Clocsio, cwrs deuddydd hynod boblogaidd.

CYRSIAU TECHNEGOL
Cynhelir gweithdai a chyrsiau hyfforddiant technegol dan reolaeth ein Rheolwr Technegol Rhydian Wyn. Bydd y cyrsiau hyn yn cwmpasu elfennau theatraidd megis goleuo a sain. Mae nifer o fyfyrwyr a darlithwyr wedi mynychu'r sesiynnau hyn ers Mis Ionawr eleni.

PROFIAD GWAITH
Rydym yn fwy na pharod i ddisgyblion neu fyfyrwyr ymweld a Chanolfan Arad Goch er mwyn ennill profiad gwaith. Gan amlaf, cyfnod ymarfer cynhyrchiad yw’r adeg gorau.

O ran oedolion ac athrawon dyma rai agweddau arbenigol eraill rydym ni'n eu cynnig :

HYFFORDDIANT I ATHRAWON ; cynhelir cyrsiau amrywiol ynglyn â sut i defnyddio theatr a drama yn y dosbarth – er enghraifft wrth ymdrin â phynciau hanesyddol, ac wrth ddatblygu defnydd o iaith

GWEITHDAI IAITH - darparu gweithgareddau dysgu iaith drwy ddrama mewn ysgolion. Cynnig hyfforddiant ac arwain gweithdai drama i GWMNÏAU AMATUR.

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan